Posted on Leave a comment

เกิดมาคู่กัน

ไหนๆ ก็ทำโต๊ะข้างสไลต์มินิมอลขึ้นมาแล้ว ก็เลยเกิดไอเดียอยากทำตัวลูกขึ้นมาให้คู่กันไปเลย ตัวนี้ออกแบบให้ดูเหมือนกันทุกประการ แต่ขาสั้นกว่า เอาไว้เป็นเก้าอี้แบบ Stool เพราะมีความสูง 45 เซนติเมตร

เริ่มรู้สึกชอบสไตล์นี้แล้ว คิดว่าจะลองทำออกมาอีกให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่างๆ ให้เข้าชุดกันไปเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *