ร้านอัญญาเพลส ศาลายา,2022
นครศรีธรรมราช , 2020
เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร