คำบอกเวลาในภาษาจีน

五年前 ห้าปีก่อน

过去五年 ห้าปีที่ผ่านมา

以前 เมื่อก่อน

最近 เมื่อเร็วๆ นี้ หมู่นี้

刚才เมื่อกี้นี้

很快 เร็ว ๆนี้ เช่น 我快上课了 = I will take class soon.

以后 วันหลัง

明天之前 by tomorrow

直到明天 until tomorrow

未来五年 ในช่วงห้าปีข้างหน้า

三年过 สามปีผ่านไป

五年后 อีกห้าปีข้างหน้า ห้าปีต่อมา

永远 ตลอดไป

=================

早 = early

火车今天早到  รถไฟมาถึงก่อนเวลา

我早忘了ฉันลืมไปนานแล้ว

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *